How makandiwa and angel metaphors

May 31, 2013 at 1: A spiritual father is simply a mentor in spiritual things. May 29, 2013 at 4: I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you. Truth May 30, 2013 at 6: Anyway, their relationship was more of brothers than father and son.

Makandiwa, Angel’s spiritual father in Zim

Kupfugama haisi worship. Phunyukabemphethe May 29, 2013 at 12: Tell us maybe your husbands vamuri kugwadamira vavewo vana Mwari; chokwadi chaicho mabvi ndimamwe but zvikonzero zvokupfugama zvinozivikanwa neakapfugama kana ukapfugamawo usingazivi chikonzero chako ukazonzi naJehova paya waiiteyi yu answer for yourself.

God desires His people to be blessed and bless each other. Wherefore I beseech you, be ye followers of me.

Latest Zimbabwe News Summaries

General Comments: Fertile ground for a revolution? If they trully are men of God they should relieve the pressure in our hospitals kwete kusweroenda kumastadium kundopiwa chegumi. All indications are pointing towards a religious one! Or does God only understand Shona in Zimbabgwe?

Makandiwa on Uebert Angel Sex Video Expose, Concern

Handisi kuti regai kunamata vakomana ndirikuti svinurai muone kuti muri mugwara here reshoko ramunodisisa kudai. The shonalisation of everything is disgusting to say the least. As prospects for political change continue to decline, it is the rise of Pentecostalism and tales of the supernatural that seem to have filled the void in the collective imagination of most Zimbabweans.

Also when the Angel visited John in Revelations 19: Zvino ipapo kana moona nyangadzi yamira panzvimbo tsvene, zivai kuti mazuva okupedzisira akarehwa nomuporofita Jona asvika.